30-1-2020 ಗುರುವಾರ

ಪ್ರಾತಃ 9-37ಕ್ಕೆ ಮೀನಲಗ್ನ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಅವಸ್ರುತಬಲಿ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಪಲ್ಲಪೂಜೆ, ಮಹಾಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಸಾಯಂ 5-00 ರಿಂದ ರಥಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ, ಭೂತಬಲಿ, ಶಯನ, ಕವಾಟಬಂಧನ
0 5

Event Information

DATE
30.01.2020
INFORMATION
ಪ್ರಾತಃ 9-37ಕ್ಕೆ ಮೀನಲಗ್ನ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಅವಸ್ರುತಬಲಿ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಪಲ್ಲಪೂಜೆ, ಮಹಾಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಸಾಯಂ 5-00 ರಿಂದ ರಥಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ, ಭೂತಬಲಿ, ಶಯನ, ಕವಾಟಬಂಧನ

Reviews

Write Your Review

Rating :