29-1-2020 ಬುಧವಾರ

ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ ತತ್ವಹೋಮ, ತತ್ವಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ದುರ್ಗಾಹೋಮ, ಕಲಶಮಂಡಲ ರಚನೆ, ಕಲಶಮಂಡಲ ಪೂಜೆ, ಗಣಪತಿ ಶಾಂತಿ, ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಸಾಯಂ 5-00 ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಧಿವಾಸ, ಅಧಿವಾಸಹೋಮಗಳು, ಹೊರಗಿನ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ,ಉತ್ಸವ ಬಲಿ
0 5

Event Information

DATE
29.01.2020
INFORMATION
ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ ತತ್ವಹೋಮ, ತತ್ವಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ದುರ್ಗಾಹೋಮ, ಕಲಶಮಂಡಲ ರಚನೆ, ಕಲಶಮಂಡಲ ಪೂಜೆ, ಗಣಪತಿ ಶಾಂತಿ, ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಸಾಯಂ 5-00 ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಧಿವಾಸ, ಅಧಿವಾಸಹೋಮಗಳು, ಹೊರಗಿನ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ,ಉತ್ಸವ ಬಲಿ

Reviews

Write Your Review

Rating :