28-1-2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ, ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಹೋಮ, ಮಹಾಶಾಂತಿ, ಶಾಸ್ತೃ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ,ಮಂಟಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸಾಯಂ 5-00 ರಿಂದ ಶಕ್ತಿದಂಡಕಮಂಡಲಪೂಜೆ, ಅರ್ಚನೆ, ರಕ್ತೇಶ್ವರೀ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಭ್ರಾಮರೀದುರ್ಗಾಹೋಮ, ವಿಶೇಷಶಾಂತಿಹೋಮ, ಶಾಂತಿದುರ್ಗಾಹೋಮ, ಅಸ್ತ್ರಮಂತ್ರ ಹೋಮ, ಉತ್ಸವ ಬಲಿ
0 5

Event Information

DATE
28.01.2019
INFORMATION
ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ, ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಹೋಮ, ಮಹಾಶಾಂತಿ, ಶಾಸ್ತೃ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ,ಮಂಟಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸಾಯಂ 5-00 ರಿಂದ ಶಕ್ತಿದಂಡಕಮಂಡಲಪೂಜೆ, ಅರ್ಚನೆ, ರಕ್ತೇಶ್ವರೀ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಭ್ರಾಮರೀದುರ್ಗಾಹೋಮ, ವಿಶೇಷಶಾಂತಿಹೋಮ, ಶಾಂತಿದುರ್ಗಾಹೋಮ, ಅಸ್ತ್ರಮಂತ್ರ ಹೋಮ, ಉತ್ಸವ ಬಲಿ

Reviews

Write Your Review

Rating :