27-1-2020 ಸೋಮವಾರ

ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ ದುರ್ಗಾಶಾಂತಿಹೋಮ, ಶಾಸ್ತೃ ಶಾಂತಿಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಭ್ರಾಮರೀವನದಲ್ಲಿ (ಕುದುರು) – ತತ್ವಹೋಮ, ಶಾಂತಿಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಸಾಯಂ 5-00 ರಿಂದ ಭದ್ರಕಮಂಡಲಪೂಜೆ, ಅರ್ಚನೆ, ಮಹಾಬಲಿಪೀಠ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ದಿಶಾಹೋಮಗಳು, ಚೋರಶಾಂತಿ,ಉತ್ಸವ ಬಲಿ
0 5

Event Information

DATE
27.01.2020
INFORMATION
ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ ದುರ್ಗಾಶಾಂತಿಹೋಮ, ಶಾಸ್ತೃ ಶಾಂತಿಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಭ್ರಾಮರೀವನದಲ್ಲಿ (ಕುದುರು) – ತತ್ವಹೋಮ, ಶಾಂತಿಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಸಾಯಂ 5-00 ರಿಂದ ಭದ್ರಕಮಂಡಲಪೂಜೆ, ಅರ್ಚನೆ, ಮಹಾಬಲಿಪೀಠ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ದಿಶಾಹೋಮಗಳು, ಚೋರಶಾಂತಿ,ಉತ್ಸವ ಬಲಿ

Reviews

Write Your Review

Rating :