24-1-2020 ಶುಕ್ರವಾರ

ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ ನೂತನ ಸುವರ್ಣಧ್ವಜಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಧ್ವಜಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಭಾಗ್ಯೈಕಮತ್ಯ ಹೋಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ, ಭ್ರಾಮರೀವನದಲ್ಲಿ (ಕುದುರು) ಬಿಂಬಶುದ್ಧಿ,ಹೊರಗಿನ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ ಸಾಯಂ 5-00 ರಿಂದ ಅದ್ಭುತಶಾಂತಿ,ಚಾಮುಂಡೀ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಬ್ರಹ್ಮರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ, ಭ್ರಾಮರೀವನದಲ್ಲಿ (ಕುದುರು) ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ,ನಾಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಘ್ರಚಾಮುಂಡೀ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಉತ್ಸವ ಬಲಿ
0 5

Event Information

DATE
24.01.2020
INFORMATION
ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ ನೂತನ ಸುವರ್ಣಧ್ವಜಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಧ್ವಜಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಭಾಗ್ಯೈಕಮತ್ಯ ಹೋಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ, ಭ್ರಾಮರೀವನದಲ್ಲಿ (ಕುದುರು) ಬಿಂಬಶುದ್ಧಿ,ಹೊರಗಿನ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ ಸಾಯಂ 5-00 ರಿಂದ ಅದ್ಭುತಶಾಂತಿ,ಚಾಮುಂಡೀ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಬ್ರಹ್ಮರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ, ಭ್ರಾಮರೀವನದಲ್ಲಿ (ಕುದುರು) ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ,ನಾಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಘ್ರಚಾಮುಂಡೀ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಉತ್ಸವ ಬಲಿ

Reviews

Write Your Review

Rating :