23-1-2020 ಗುರುವಾರ

ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ ಚತುಃಶುದ್ಧಿ, ಧಾರಾಶುದ್ಧಿ – ಋಗ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ನವಗ್ರಹಯಾಗ, ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯಯಾಗ,ವಿಷ್ಣುಯಾಗ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಮಂತ್ರಹೋಮ, ದಗ್ಧಶಾಂತಿ, ಶಾಂತ್ಯಂಬು ಅವಸ್ರುತ ಅಸ್ತ್ರಪೂಜೆ,ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಗ್ರಾಣಮುಹೂರ್ತ ಸಾಯಂ 5-00 ರಿಂದ ದುರ್ಗಾನಮಸ್ಕಾರಪೂಜೆ, ಧ್ವಜವಾಹನಾಧಿವಾಸ, ಧ್ವಜವಾಹನತತ್ವಹೋಮ, ಅಂಕುರಾರೋಪಣ, ದುರ್ಗಾಪ್ರೋಕ್ತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು, ಹೊರಗಿನ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ
0 5

Event Information

DATE
23.01.2020
INFORMATION
ಪ್ರಾತಃ 5-00 ರಿಂದ ಚತುಃಶುದ್ಧಿ, ಧಾರಾಶುದ್ಧಿ – ಋಗ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ನವಗ್ರಹಯಾಗ, ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯಯಾಗ,ವಿಷ್ಣುಯಾಗ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಮಂತ್ರಹೋಮ, ದಗ್ಧಶಾಂತಿ, ಶಾಂತ್ಯಂಬು ಅವಸ್ರುತ ಅಸ್ತ್ರಪೂಜೆ,ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಗ್ರಾಣಮುಹೂರ್ತ ಸಾಯಂ 5-00 ರಿಂದ ದುರ್ಗಾನಮಸ್ಕಾರಪೂಜೆ, ಧ್ವಜವಾಹನಾಧಿವಾಸ, ಧ್ವಜವಾಹನತತ್ವಹೋಮ, ಅಂಕುರಾರೋಪಣ, ದುರ್ಗಾಪ್ರೋಕ್ತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು, ಹೊರಗಿನ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ

Reviews

Write Your Review

Rating :