22-1-2020 ಬುಧವಾರ

ಪ್ರಾತಃ 8-00 ರಿಂದ ಋತ್ವಿಜರ ಸ್ವಾಗತ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ, ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ, ವೈದಿಕ ಉಗ್ರಾಣಮುಹೂರ್ತ, ನಾಂದೀ, ಋತ್ವಿಗ್ವರಣ, ಅರಣಿಮಥನ, ಬ್ರಹ್ಮಕೂರ್ಚ ಹೋಮ, ಕಂಕಣಬಂಧ, ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಗಣಯಾಗ, ಪುರಾಣಾದಿಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ, ಧ್ವಜವಾಹನ ಅಗ್ನ್ಯುತ್ತಾರಣೆ, ಸಹಸ್ರಚಂಡಿಕಾಸಪ್ತಶತೀ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಾಯಂ 5-00 ರಿಂದ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ, ಸಪ್ತಶುದ್ಧಿ, ಗೋಪೂಜೆ, ಪ್ರಾಸಾದಶುದ್ಧಿ, ರಾಕ್ಷೋಘ್ನ ಹೋಮ, ವಾಸ್ತುಹೋಮ,ವಾಸ್ತುಪೂಜೆ, ವಾಸ್ತುಬಲಿ, ಪ್ರಾಕಾರಬಲಿ, ಅಸ್ತ್ರಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಭ್ರಾಮರೀವನದಲ್ಲಿ (ಕುದುರು) ವಾಸ್ತುಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ
0 5

Event Information

DATE
22.01.2020
INFORMATION
ಪ್ರಾತಃ 8-00 ರಿಂದ ಋತ್ವಿಜರ ಸ್ವಾಗತ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ, ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ, ವೈದಿಕ ಉಗ್ರಾಣಮುಹೂರ್ತ, ನಾಂದೀ, ಋತ್ವಿಗ್ವರಣ, ಅರಣಿಮಥನ, ಬ್ರಹ್ಮಕೂರ್ಚ ಹೋಮ, ಕಂಕಣಬಂಧ, ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಗಣಯಾಗ, ಪುರಾಣಾದಿಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ, ಧ್ವಜವಾಹನ ಅಗ್ನ್ಯುತ್ತಾರಣೆ, ಸಹಸ್ರಚಂಡಿಕಾಸಪ್ತಶತೀ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಾಯಂ 5-00 ರಿಂದ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ, ಸಪ್ತಶುದ್ಧಿ, ಗೋಪೂಜೆ, ಪ್ರಾಸಾದಶುದ್ಧಿ, ರಾಕ್ಷೋಘ್ನ ಹೋಮ, ವಾಸ್ತುಹೋಮ,ವಾಸ್ತುಪೂಜೆ, ವಾಸ್ತುಬಲಿ, ಪ್ರಾಕಾರಬಲಿ, ಅಸ್ತ್ರಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಭ್ರಾಮರೀವನದಲ್ಲಿ (ಕುದುರು) ವಾಸ್ತುಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ

Reviews

Write Your Review

Rating :